Dziewica Orleańska (Wjazd Joanny d’Arc do Reims) — Jan Matejko (1886r.) w zbiorach Galerii Rogalińskiej oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dziewica Orleańs­ka Jana Mate­j­ki — najwięk­szy przestrzen­nie i najważniejszy dla Mis­trza obraz his­to­ryczny — „ku pokrzepi­e­niu serc” i „żeby Pol­s­ka Zmartwych­w­stała”! His­to­ria: Mate­jko zaczął mal­ować swój cykl, wiel­kich obrazów his­to­rycznych, by zre­al­i­zować pewien pro­gram ide­owy — pro­gram bardziej z dziedziny „ducha”, aniżeli z dziedziny sztu­ki. Pol­s­ki nie było wtedy na …

Tytus hr. Działyński — kapłan pozostałości Wielkiej Rzeczypospolitej

Łatwiej jest żyć, gdy człowiek urodzi się arys­tokratą, ale … czym lep­sze urodze­nie, tym więk­sze obow­iąz­ki – zwłaszcza pub­liczne. Urodz­ić się arys­tokratą — to szczęś­cie i wyróżnie­nie na wyrost, bo gdy rodzi się arys­tokra­ta, to nie wiado­mo jeszcze czy będzie on god­nym swego urodzenia. Bycie arys­tokratą — to posi­adanie spec­jal­nego …

Powstanie Wielkopolskie — Zdobycie Ławicy 06.01.1919 r. — wspomnienie

… Dnia 4-go sty­cz­nia wiec­zorem zebrało się kilku zasłużonych ofi­cerów pod dowództwem ppor. Mieczysława Palucha w Guber­na­torstwie, dzisiejszej Komendzie Mias­ta, celem obrad nad zabraniem Ław­icy. Byli tam: ppor. Kopa, Zakrzews­ki, Ciążyńs­ki, Nieży­chows­ki, Maryńs­ki, Łak­ińs­ki, Jas­noch i kilku innych. Po opra­cow­a­niu planu odd­ano dowództ­wo akcji w ręce ppor. Andrze­ja Kopy. Do …

Przysięga Wojsk Wielkopolskich — 26.01.1919 roku

Pow­stanie Wielkopol­skie 1918–1919 to seria inteligent­nie wyko­rzys­tanych sytu­acji, szczęśli­wych zdarzeń i wiel­ka odwa­ga Wielkopolan. W “telegraficznym skró­cie”: Zaczęło się masową dez­er­cją Polaków, siłą wcielonych do armii pruskiej w cza­sie I Wojny Świa­towej, którzy przyłączyli się do grup kon­spir­a­torów pol­s­kich dzi­ała­ją­cych w różnych orga­ni­za­c­jach oraz poli­tyków próbu­ją­cych wyko­rzys­tać zmieni­a­jącą się sytu­ację …

Czysta Energia

Strona pro­jek­tu Czys­ta Ener­gia Z poję­ciem energii związany jest współcześnie zespół zagad­nień doty­czą­cych jej źródeł, pro­dukcji, przesyłu, hand­lu i wyko­rzys­ta­nia w wielu przestrzeni­ach ludzkiej codzi­en­noś­ci. Połąc­zone są z nią zagad­nienia tech­nologii jej wyt­warza­nia, trans­portu i racjon­al­nego korzys­ta­nia z niej, tak w sen­sie prze­mysłowym jak i indy­wid­u­al­nym. W cza­sach, w których …