Tytus hr. Działyński — kapłan pozostałości Wielkiej Rzeczypospolitej

Łatwiej jest żyć, gdy człowiek urodzi się arys­tokratą, ale … czym lep­sze urodze­nie, tym więk­sze obow­iąz­ki – zwłaszcza pub­liczne. Urodz­ić się arys­tokratą — to szczęś­cie i wyróżnie­nie na wyrost, bo gdy rodzi się arys­tokra­ta, to nie wiado­mo jeszcze czy będzie on god­nym swego urodzenia. Bycie arys­tokratą — to posi­adanie spec­jal­nego …

Orzeł Biały” — wiersz Mikołaja Reja w zbiorach Tytusa hr. Działyńskiego

Tytus Dzi­ałyńs­ki (właś­ci­ciel Zamku w Kórniku, twór­ca — w tym miejs­cu — swo­jej Bib­lio­the­ca Patria) zostaw­ił tes­ta­ment swym bezpośred­nim spad­ko­bier­com — przykazanie kon­tyn­uowa­nia jego pra­cy – pom­naża­nia zbiorów. Zostaw­ił także istotne przesłanie dla nas – Polaków — piec­zołowicie wydrukowane w formie, zre­al­i­zowanych za jego życia wydawnictw – one, bowiem miały …

Polska Kokarda Narodowa

  W sym­bo­l­ice między­nar­o­dowej najważniejszym znakiem iden­ty­fiku­ją­cym państ­wo w gronie innych jest herb państ­wowy. Herb to znak utwor­zony z godła umieszc­zonego w polu tar­czy her­bowej. Herbem Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, mają­cym nazwę włas­ną – Orzeł Biały, jest od przeszło 700 lat wid­nieją­cy w polu czer­wonym wiz­erunek uko­ronowanego białego Orła ze zło­tym dziobem …

Powstanie Wielkopolskie — Zdobycie Ławicy 06.01.1919 r. — wspomnienie

… Dnia 4-go sty­cz­nia wiec­zorem zebrało się kilku zasłużonych ofi­cerów pod dowództwem ppor. Mieczysława Palucha w Guber­na­torstwie, dzisiejszej Komendzie Mias­ta, celem obrad nad zabraniem Ław­icy. Byli tam: ppor. Kopa, Zakrzews­ki, Ciążyńs­ki, Nieży­chows­ki, Maryńs­ki, Łak­ińs­ki, Jas­noch i kilku innych. Po opra­cow­a­niu planu odd­ano dowództ­wo akcji w ręce ppor. Andrze­ja Kopy. Do …

Przysięga Wojsk Wielkopolskich — 26.01.1919 roku

Pow­stanie Wielkopol­skie 1918–1919 to seria inteligent­nie wyko­rzys­tanych sytu­acji, szczęśli­wych zdarzeń i wiel­ka odwa­ga Wielkopolan. W “telegraficznym skró­cie”: Zaczęło się masową dez­er­cją Polaków, siłą wcielonych do armii pruskiej w cza­sie I Wojny Świa­towej, którzy przyłączyli się do grup kon­spir­a­torów pol­s­kich dzi­ała­ją­cych w różnych orga­ni­za­c­jach oraz poli­tyków próbu­ją­cych wyko­rzys­tać zmieni­a­jącą się sytu­ację …

Czysta Energia

Strona pro­jek­tu Czys­ta Ener­gia — Poję­cie energii to współcześnie zespół zagad­nień doty­czą­cych jej źródeł, pro­dukcji, przesyłu, hand­lu i wyko­rzys­ta­nia w wielu przestrzeni­ach ludzkiej codzi­en­noś­ci. Ener­gia to zagad­nienia tech­nologii jej wyt­warza­nia, trans­portu i racjon­al­nego korzys­ta­nia z niej, tak w sen­sie prze­mysłowym jak i indy­wid­u­al­nym. W cza­sach, w których zapotrze­bowanie na energię cią­gle …