Tytus hr. Działyński — film dokumentalny

Tytus hr. Dzi­ałyńs­ki” to film prezen­tu­ją­cy biografię jed­nego z najs­zla­chet­niejszych arys­tokratów Wielkopol­s­kich. Stworzył on specy­ficzny skar­biec kul­tu­ry, które­mu udało się przetr­wać do naszych cza­sów. Pro­gram ide­owy, który stworzył kon­tyn­uowały jego dzieci i wnu­ki. Odd­zi­ały­wał on też na innych Polaków. Dzię­ki takim jak on przetr­wało choć trochę z świet­noś­ci dawnej Rzeczy­pospo­litej. …

Komfort widzenia

Widzieć kom­for­towo Poczu­cie kom­for­tu może doty­czyć bard­zo wielu dziedzin życia. Kom­for­towy może być luk­su­sowy samochód lub fotel, kom­for­towe mogą być skórzane buty lub mieszkanie z tarasem, w zielonym cen­trum mias­ta… Kom­fort kojarzy się z czymś przy­jem­nym. Do kom­for­tu dążymy, kiedy chce­my, aby było nam łatwiej i lep­iej. Mówiąc zatem o …

Czysta Energia — Woda

H2O – czy ktoś nie zna tego sym­bolu? Niemożli­we! H2O = woda  Woda jed­na z najbardziej powszed­nich, a zarazem najdzi­wniejszych sub­stancji. Podob­nie jak Słońce, z którego na Zie­mi mamy energię, woda jest warunk­iem życia. Tam gdzie jest woda, życie wewnątrz naszej atmos­fery, rozwi­ja się niesły­chanie, a tam, gdzie jej braku­je, wszys­tko …

Powstanie Wielkopolskie — Zdobycie Ławicy — film dok.

Ław­ica — to w 1918 roku — wios­ka zna­j­du­ją­ca się pod Poz­naniem, gdzie zlokali­zowana była niemiec­ka stac­ja lot­nicza. Tuż po wybuchu Pow­sta­nia Wielkopol­skiego 27. grud­nia 1918 roku stanow­iła ona realne zagroże­nie dla mias­ta i Pow­stańców, gdyż była ostat­nim punk­tem obrony jed­nos­tek niemiec­kich w pobliżu Poz­na­nia. Tak opisy­wał to Kuri­er Poz­nańs­ki …

Czysta energia — Wiatr

Bohaterem tego fil­mu jest wia­tr. Wia­tr — czyli „…ruch powi­etrza o prze­waża­jącej skład­owej poziomej…” Wia­tr, który nas otu­la, popy­cha, chłodzi, tar­ga włosy i głaszcze po głowie. Który niekiedy powala drze­wa, pory­wa dachy domów … Wia­tr być musi w odpowied­niej sile oraz iloś­ci … i wtedy staw­iamy wia­tra­ki, by pro­dukowały dla …

Czysta energia — Słońce

Słońce jako źródło energii. A czy jest inne? Czy jest więk­sze źródło energii w naszej “okol­i­cy”? Cały, tak zwany, Nasz Układ Plan­e­tarny ist­nieje dzię­ki słońcu i dzi­ała w opar­ciu o jego energię, w sen­sie pier­wot­nym albo wtórnym. Film opowia­da skąd pochodzi ta tzw. czys­ta ener­gia  oraz o zasadach i meto­dach …

Czysta energia — Geotermia

Geot­er­mia — ciepło z zie­mi. Film z cyk­lu o odnaw­ial­nych źródłach energii pokazu­je Ziemię jako drugie, obok Słoń­ca, pier­wotne źródło energii. Z jej wnętrza  może­my czer­pać ciepło do wyko­rzys­ta­nia wprost lub do pro­dukcji prą­du elek­trycznego. Trud­no dociec dlaczego tech­nolo­gie pozwala­jące na wyko­rzys­tanie geot­er­mii rozwi­ja­ją się tak powoli. Pro­cesy pozyski­wa­nia ciepła …

Czysta energia — Biomasa

Film w sposób pop­u­larno-naukowy tłu­maczy co to jest bio­masa jako wynik pro­cesów zachodzą­cych w przy­rodzie, z których najważniejszym jest foto­syn­teza. Pokazu­je też jak bio­masa przekasz­tał­ca się w energię możli­wą do wyko­rzys­ta­nia na codzień — ciepło i prąd elek­tryczny.   Bio­masą — jest wszys­tko to, co wyt­warza przy­ro­da, a co może­my — …