Dziewica Orleańska (Wjazd Joanny d’Arc do Reims) — Jan Matejko (1886r.) w zbiorach Galerii Rogalińskiej oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dziewica Orleańs­ka Jana Mate­j­ki — najwięk­szy przestrzen­nie i najważniejszy dla Mis­trza obraz his­to­ryczny — „ku pokrzepi­e­niu serc” i „żeby Pol­s­ka Zmartwych­w­stała”! His­to­ria: Mate­jko zaczął mal­ować swój cykl, wiel­kich obrazów his­to­rycznych, by zre­al­i­zować pewien pro­gram ide­owy — pro­gram bardziej z dziedziny „ducha”, aniżeli z dziedziny sztu­ki. Pol­s­ki nie było wtedy na …

Tytus hr. Działyński — film dokumentalny

Tytus hr. Dzi­ałyńs­ki” to film prezen­tu­ją­cy biografię jed­nego z najs­zla­chet­niejszych arys­tokratów Wielkopol­s­kich. Stworzył on specy­ficzny skar­biec kul­tu­ry, które­mu udało się przetr­wać do naszych cza­sów. Pro­gram ide­owy, który stworzył kon­tyn­uowały jego dzieci i wnu­ki. Odd­zi­ały­wał on też na innych Polaków. Dzię­ki takim jak on przetr­wało choć trochę z świet­noś­ci dawnej Rzeczy­pospo­litej. …

Tytus hr. Działyński — kapłan pozostałości Wielkiej Rzeczypospolitej

Łatwiej jest żyć, gdy człowiek urodzi się arys­tokratą, ale … czym lep­sze urodze­nie, tym więk­sze obow­iąz­ki – zwłaszcza pub­liczne. Urodz­ić się arys­tokratą — to szczęś­cie i wyróżnie­nie na wyrost, bo gdy rodzi się arys­tokra­ta, to nie wiado­mo jeszcze czy będzie on god­nym swego urodzenia. Bycie arys­tokratą — to posi­adanie spec­jal­nego …

Władysław hr. Zamoyski — Pan z Wielkopolski — Władca Tatr

Doku­ment his­to­ryczny. W filmie chcieliśmy pokazać człowieka oraz to co zro­bił, nie tworząc wid­owiska, które bywa intere­su­jące, ale zwyk­le prezen­tu­je tylko jakąś wiz­ję, nie dotyka­jąc prawdy. Tu ważne są doku­men­ty i bohater — trud­ny, bo o chwałę nied­bały, który zostaw­ił nam wszys­tko co miał, siebie zaś skry­wa­jąc. Zamoys­ki napisał kiedyś …

Orzeł Biały” — wiersz Mikołaja Reja w zbiorach Tytusa hr. Działyńskiego

Tytus Dzi­ałyńs­ki (właś­ci­ciel Zamku w Kórniku, twór­ca — w tym miejs­cu — swo­jej Bib­lio­the­ca Patria) zostaw­ił tes­ta­ment swym bezpośred­nim spad­ko­bier­com — przykazanie kon­tyn­uowa­nia jego pra­cy – pom­naża­nia zbiorów. Zostaw­ił także istotne przesłanie dla nas – Polaków — piec­zołowicie wydrukowane w formie, zre­al­i­zowanych za jego życia wydawnict­wa. One miały swoisty dla …

Polska Kokarda Narodowa

  W sym­bo­l­ice między­nar­o­dowej najważniejszym znakiem iden­ty­fiku­ją­cym państ­wo w gronie innych jest herb państ­wowy. Herb to znak utwor­zony z godła umieszc­zonego w polu tar­czy her­bowej. Herbem Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, mają­cym nazwę włas­ną – Orzeł Biały, jest od przeszło 700 lat wid­nieją­cy w polu czer­wonym wiz­erunek uko­ronowanego białego Orła ze zło­tym dziobem …