Czysta Energia

Strona pro­jek­tu Czys­ta Ener­gia

Z poję­ciem energii związany jest współcześnie zespół zagad­nień doty­czą­cych jej źródeł, pro­dukcji, przesyłu, hand­lu i wyko­rzys­ta­nia w wielu przestrzeni­ach ludzkiej codzi­en­noś­ci. Połąc­zone są z nią zagad­nienia tech­nologii jej wyt­warza­nia, trans­portu i racjon­al­nego korzys­ta­nia z niej, tak w sen­sie prze­mysłowym jak i indy­wid­u­al­nym. W cza­sach, w których zapotrze­bowanie na energię cią­gle wzras­ta, a trady­cyjne źródła wycz­er­pu­ją się w sposób gwał­towny, kiedy tzw. trady­cyjne sposo­by wyt­warza­nia energii mogą stanow­ić jed­no z zagrożeń równowa­gi środowiska przy­rod­niczego, pri­o­ry­tetem stało się szukanie i badanie możli­wych, nowych źródeł odnaw­ial­nych oraz tech­nologii efek­ty­wnego pozyski­wa­nia z nich energii. Ener­gia jest bezwzględ­nie potrzeb­na człowiekowi. Bez niej żad­na dziedz­i­na życia nie może się obec­nie rozwi­jać, a nawet po pros­tu funkcjonować.

Ener­gia “czys­ta”, to taka, której źródła, może­my – w uproszcze­niu – trak­tować, jako niewycz­er­pu­jące się. To też taka, która w toku pro­dukcji, przesyłu, dys­try­bucji, przetwarza­nia, nie przynosi – w sposób ewident­ny – negaty­wnych skutków czy zagrożeń dla nat­u­ral­nego środowiska.

W ramach cyk­lu przy­go­towal­iśmy odcin­ki o słońcu, bio­masie, wodzie, wietrze i geot­er­mii, jako o dostęp­nych, odnaw­ial­nych źródłach energii.

Obe­jrzyj filmy z cyk­lu Czys­ta Ener­gia:

 

wfosigw

Cykl zre­al­i­zowany dzię­ki dotacji  Wojew­ódzkiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Poz­na­niu.

Podziel się!