Czysta energia — Wiatr

Bohaterem tego fil­mu jest wia­tr. Wia­tr — czyli „…ruch powi­etrza o prze­waża­jącej skład­owej poziomej…” Wia­tr, który nas otu­la, popy­cha, chłodzi, tar­ga włosy i głaszcze po głowie. Który niekiedy powala drze­wa, pory­wa dachy domów …
Wia­tr być musi w odpowied­niej sile oraz iloś­ci … i wtedy staw­iamy wia­tra­ki, by pro­dukowały dla nas prąd elek­tryczny.

 

Wia­tr, jako źródło energii wyko­rzysty­wany był przez człowieka … od zawsze. Suszył włosy po kąpieli, odd­zielał plewy od ziar­na, suszył zmoc­zone płót­na, popy­chał żaglow­ce, mełł mąkę napędza­jąc ramiona dawnych wia­traków. Dziś porusza śmigła­mi nowoczes­nych wia­traków, które — każdy z osob­na — są skom­p­likowany­mi wytwór­ni­a­mi prą­du elek­trycznego. Jest obec­ny wszędzie. Wywołany jest przez różnicę ciśnień oraz różnice w uksz­tał­towa­niu powierzch­ni. Jest zmi­en­ny i różny, zależnie od miejs­ca, w którym wieje. Rodza­jów wia­traków jest więc również wiele, by dało się w prak­tyce, wyko­rzys­tać każdy rodzaj pod­muchów. Są wia­tra­ki o pio­nowej osi obro­tu, są małe wia­tracz­ki uliczne pro­duku­jące prąd z pędu powi­etrza, który pow­sta­je dzię­ki prze­jeżdża­ją­cym pojaz­dom. Wia­tra­ki być może niedłu­go będą wszędzie …

Par­ki wia­trowe pow­sta­ją wszędzie tam, gdzie wia­tr wieje odpowied­nio — czyli stale i w sam raz. Czym wyżej, tym jest on sil­niejszy i bardziej usta­bi­li­zowany. Jed­nak odpowied­nio wysoko trud­no budu­je się wielkie turbiny. Każ­da z nich zaś, to samodziel­nie dzi­ała­ją­ca elek­trow­n­ia. Mają włas­ną stację mete­o­ro­log­iczną, która steru­je ustaw­ie­niem płatów śmigła, sprzęgła­mi, hamul­ca­mi, przekład­ni­a­mi, które z kolei napędza­ją i sta­bi­lizu­ją pracę gen­er­a­to­ra. Czym wszys­tko dzi­ała sta­bil­niej, tym jest lep­iej, tym więcej energii wyt­warza­ją do wyko­rzys­ta­nia przez człowieka.

Powin­niśmy jed­nak wiedzieć, że wia­tr pow­sta­je głównie dzię­ki słońcu, dzię­ki obro­towe­mu ruchowi zie­mi i lokalnym różni­com tem­per­atu­ry powi­etrza, na którą my ludzie, okazu­je się, mamy coraz więk­szy wpływ, nieste­ty nie do koń­ca jest to wpływ korzyst­ny.

J.S.

Kole­jne filmy z cyk­lu to:

vlcsnap-2013-12-02-18h33m38s118

Czysta energia — Biomasa

vlcsnap-2013-12-02-17h21m28s196

Czysta energia — Słońce

vlcsnap-2013-12-03-19h05m19s105

Czysta energia — Geotermia

vlcsnap-2013-12-03-19h44m38s75

Czysta energia — Woda

WFOSiGW

Cykl zre­al­i­zowany dzię­ki dotacji  Wojew­ódzkiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Poz­na­niu.

Podziel się!