Czysta Energia — Woda

H2O – czy ktoś nie zna tego sym­bolu? Niemożli­we!
H2O = woda  Woda jed­na z najbardziej powszed­nich, a zarazem najdzi­wniejszych sub­stancji.

Podob­nie jak Słońce, z którego na Zie­mi mamy energię, woda jest warunk­iem życia. Tam gdzie jest woda, życie wewnątrz naszej atmos­fery, rozwi­ja się niesły­chanie, a tam, gdzie jej braku­je, wszys­tko zamiera … Z wody życie wyszło i wszys­tko, co żyje, skła­da się prze­ważnie z wody i z wodą jest związane.
Na Zie­mi, wody mamy określoną ilość, w określonym cza­sie. Gdy pro­por­c­je te ule­ga­ją zach­wia­n­iu, zach­wia­n­iu ule­ga­ją też ist­niejące formy życia.

Woda na Zie­mi wys­tępu­je, jako ciecz, ale też, jako para i lód – zachowu­je się, więc w naturze jak gaz, ale i jak ciało stałe. Dzię­ki temu jest wszędzie i ma wpływ na inne ele­men­ty ziem­skiej rzeczy­wis­toś­ci. Jest świet­nym roz­puszczal­nikiem, posi­a­da specy­ficzne napię­cie powierzch­niowe, mag­a­zynu­je energię słoneczną pochła­ni­a­jąc nad­mi­ar ciepła, odd­a­jąc je wtedy, gdy atmos­fera zanad­to się ochładza.
Dzię­ki określonej i zadzi­wia­jącej budowie cząsteczkowej wody, w przy­rodzie zachodzi foto­syn­teza oraz wiele innych zjawisk, mają­cych istot­ny wpływ na funkcjonowanie przy­rody we wszel­kich prze­jawach.
Właś­ci­woś­ci wody, tak zresztą jak i jej pochodze­nie na zie­mi, wyma­ga­ją wyjaśnień i cią­gle zdu­miewa­ją badaczy.
Wiemy jed­nak, że gdy­by te właś­ci­woś­ci uległy min­i­mal­nym choć­by zmi­anom, to wszys­tko było­by inne lub nie było­by nic, podob­nie jak na innych plan­e­tach, gdzie wody nie ma, w ana­log­icznej postaci jak u nas.
Szuka­jąc, więc życia na innych plan­e­tach, najpierw szukamy wody. Astronomowie twierdzą też, że w kos­mosie jest jej bard­zo dużo, – więc dlaczego tak mało jest tam życia?

No i pytanie zasad­nicze — skąd woda na Zie­mi? – ze Słoń­ca?, z lodowych komet?, czy może z głębok­iego wnętrza, z jądra zie­mi? jeśli zaś z wnętrza, to, co spraw­ia, że tam jest lub pow­sta­je? Szereg pytań, szereg teorii…

Na co dzień, nie wyobrażamy sobie życia bez wody. Woda niezbęd­na jest do utrzymy­wa­nia pro­cesów wege­tacji, jest też mag­a­zynem i nośnikiem energii, którą może­my wyko­rzysty­wać na różne sposo­by i robimy to od wieków.
Spada­ją­ca lub płyną­ca z gór woda tworzy rze­ki, które płynąc wpraw­ia­ją w ruch turbiny elek­trowni, napędza­ją stat­ki, bar­ki, promy…
Współcześnie, nauczyliśmy się budować turbiny, które poruszy nawet niewiel­ki nurt, niewiel­ki stopień wod­ny.
Budu­je­my elek­trown­ie wyko­rzys­tu­jące pły­wy morskie, energię fal. Pracu­je się nad wyko­rzys­taniem prądów ocean­icznych, które są najwięk­szy­mi rez­er­wuara­mi płynącej wody. Najwięcej jed­nak elek­trowni staw­ia się w górach, gdzie cią­gle jest określona i sta­bil­na ilość wody, zmagazynowanej i odnaw­ia­jącej się, zgod­nie ze zmi­ana­mi wynika­ją­cy­mi z pór roku, które fun­du­je nam Słońce.

W filmie naszym o wodzie, staral­iśmy się skró­towo przed­staw­ić wodę, jako specy­ficzną, powszed­nią, ale i tajem­niczą sub­stancję ziem­ską z jej właś­ci­woś­ci­a­mi, w kon­tekś­cie tych cech, które umożli­wia­ją odzyski­wanie zmagazynowanej w niej energii. Prezen­tu­je­my typy elek­trowni wod­nych i nowe kon­cepc­je wyko­rzysty­wa­nia woda dla celów ener­gety­cznych.
Zas­tanaw­iamy się, jak wszyscy — czy jest jej na zie­mi ilość niezmi­en­na, czy wewnątrz zie­mi jest jej jeszcze więcej, coraz więcej, czy tylko tyle ile spad­nie z deszczem, który wziął się prze­cież z paru­jącej powierzch­ni mórz i zie­mi? Czy ziemia w swym wnętrzu wyt­warza wodę?
Cią­gle naukow­cy dysku­tu­ją różne kon­cepc­je. Cią­gle też woda jest poszuki­wana, do różnych celów, cią­gle jest jej gdzieś za mało, a w innym miejs­cu ener­gia zgro­mad­zona w wodzie, sta­je się siłą niszczy­ciel­ską, którą próbu­je­my okiełz­nać. Lep­iej jed­nak jak jest, niż gdy­by miało jej zabraknąć. Szukamy, więc cią­gle nowych sposobów pozyski­wa­nia energii z wody, którą mamy oraz sposobów zachowa­nia jej w czys­toś­ci i w miejs­cach, skąd do nas trafiła.

J.S.

Kole­jne filmy z cyk­lu to:

vlcsnap-2013-12-02-18h33m38s118

Czysta energia — Biomasa

vlcsnap-2013-12-02-17h21m28s196

Czysta energia — Słońce

vlcsnap-2013-12-03-19h05m19s105

Czysta energia — Geotermia

vlcsnap-2013-12-03-20h28m30s217

Czysta energia — Wiatr

Podziel się!