PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS


Centrum NanoBioMedyczne jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu powołaną wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Poznańską. Centrum prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze nanonauki i nanotechnologii. Problematyka badawcza Centrum realizowana przez doktorantów obejmuje wytwarzanie nanomateriałów oraz zastosowanie tych materiałów do nanoelektroniki, fotowoltaiki, terapii celowanej i diagnostyki, inżynierii tkankowej, inżynierii komórkowej i biotechnologii.
Potencjał CNBM to:

  • laboratoria z unikatową aparaturą badawczą w zakresie nanotechnologii, o wartości 90 mln złotych;
  •  kadra naukowa obejmująca ponad 20 profesorów z UAM i uczelni partnerskich oraz 25 profesorów zagranicznych uczelni partnerskich;
  •  kadra naukowa obejmująca ponad 30 pracowników ze stopniem naukowym doktora z zakresu fizyki i biofizyki, chemii, nauk biologicznych, nauk technicznych, medycyny;
  •  doktoranci, w tym ponad 40 doktorantów realizujących interdyscyplinarne prace doktorskie z nanonauki i nanotechnologii;
  •  studenci, w tym 150 studentów studiów magisterskich, odbywających zajęcia dydaktyczne w laboratoriach CNBM, realizujących projekty magisterskie oraz biorących udział w seminariach magisterskich;
  •  sieć naukowa, skupiająca obecnie ponad 40 zagranicznych i krajowych partnerskich ośrodków naukowych współpracujących z Centrum w zakresie wspólnego aplikowania o granty, przyjmowania doktorantów na staże, wymiany naukowej;
  •  międzynarodowe konferencje naukowe, organizowane corocznie od 2011 r

http://www.cnbm.amu.edu.pl/pl