O Nas

PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE PONAD HORYZONTEM jest ogól­nie dostęp­nym miejscem, gdzie prezen­tu­je­my filmy pop­u­larno-naukowe, doku­men­talne i inne, doty­czące sze­roko rozu­mi­anej nau­ki.
Filmy uzu­peł­ni­ane są artykuła­mi oraz galer­ią fotografii, gafik oraz innych form ilus­tracji.

Dobór filmów i związanych z nimi treś­ci pisanych jest wynikiem kon­sul­tacji ze środowiskiem naukowym.
Na Plat­formie zamieszcza­my filmy pro­dukcji włas­nej oraz innych insty­tucji zaj­mu­ją­cych się pop­u­laryza­cją nau­ki w Polsce. Chce­my, aby filmy te, pokazy­wały z jed­nej strony — codzi­en­ną rzeczy­wis­tość nau­ki, w aspekcie poz­naw­czym, jej zrównoważony rozwój i innowa­cyjność oraz to, co może być najbardziej cenne w dzi­ałal­noś­ci naukowej — inter­dyscy­pli­narność i twór­czy efekt. Z drugiej strony, aby pop­u­lary­zowały wyni­ki uzyskane w pro­ce­sie badaw­czym, niekiedy tłu­maczyły i upowszech­ni­ały wiedzę — treś­ci naukowe oraz prezen­towały to, co na razie jest tylko hipotezą.

Plat­for­ma ma dzi­ałać inspiru­ją­co, by pow­stawały nowe pro­dukc­je fil­mowe twor­zone w sil­nej współpra­cy ze środowiskiem naukowym. Filmy bez nad­miernej pub­l­i­cysty­ki, z niezbęd­ną jedynie iloś­cią niezilus­trowanych wypowiedzi, które w sposób prosty dla ogółu, prezen­tować będą i wyjaś­ni­ać skom­p­likowane niekiedy pro­cesy i bada­nia.
W tej mierze plat­for­ma PONAD HORYZONTEM ma pełnić rolę eduka­cyjną.

Zespół Pon­ad Hory­zon­tem