PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS

22 marca 2013 r. weszła w Polsce, w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która została uchwalona na podstawie dwóch dyrektyw unijnych: 2009/136/WE – tzw. Praw Obywateli i 2009/140/WE – tzw. Lepszych Uregulowań Prawnych. Ich celem jest wzmocnienie ochrony prywatności użytkowników Internetu. Unia Europejska uznała, bowiem, że śledzenie użytkowników za pomocą plików cookies jest zagrożeniem dla ich prywatności, o ile nie zadecydują o tym osobiście i świadomie.

 

Czym są cookies (ciasteczka) - bez nich życie w Internecie byłoby uciążliwe, ponieważ przeglądarka nie pamiętałaby Naszych preferencji, czy ostatniego miejsca Naszego pobytu na danej stronie – czasami to lubimy i przydaje nam się to. Z tego samego powodu odwiedzana przez Użytkowników kilkakrotnie strona serwowałaby w kółko te same reklamy.

Aby wszystko związane z istnieniem „cookies” było jak najmniej uciążliwe, w nowej ustawie proponuje się, aby Użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki. Przyjęta została zasada, że każdy Użytkownik musi zostać powiadomiony o działaniu „cookies’ i od tego momentu każda Nasza decyzja i działanie w tej kwestii, czy nawet jej brak, będzie wyrazem świadomego aktu woli.

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r.
Poz. 1445

USTAWA
z dnia 16 listopada 2012 r.
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

 

art. 173 otrzymuje brzmienie:

„Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:

1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały,

o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot

świadczący usługi z tego oprogramowania;

2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania

z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;

3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.”;

 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej. Można je ograniczyć lub doprowadzić aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

 

W najbardziej popularnych wyszukiwarkach można to zmienić w następujący sposób:

 

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.