PLATFORMA UPOWSZECHNIANIA NAUKI W POLSCE

NASZ CZAS

 1. Portal „PONAD HORYZONTEM” (w dalszej części nazywany: "Portal") jest udostępniany przez SIDMA Alina Mackiewicz, z siedzibą w Poznaniu, ul. P.Gojawiczyńskiej 10, NIP 781-103-56-80 (w dalszej części nazywany: "SIDMA").
 2. Portal powstał w ramach realizacji zadania w zakresie Działalności Upowszechniającej Naukę i z dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Portal obejmuje strony internetowe udostępniane przez SIDMA we własnym imieniu w domenie internetowej www.o-nauce.pl; www.nauka-ponadhoryzontem.pl i www.ponad-horyzontem.pl
 4. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce dotyczącej nauki oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług SIDMA lub/i osób trzecich.
 5. Odwiedzający Portal wyraża zgodę na korzystanie z niego zgodne z niniejszym Regulaminem
 6. Korzystanie z poszczególnych elementów udostępnianych przez SIDMA w Portalu może odbywać się w oparciu niniejszy Regulamin oraz o uregulowania szczegółowe np. dodatkowe zasady, cenniki. Informacje te dostępne są po kontakcie z administratorami Portalu (zakładka – „kontakt” lub „napisz do nas”).
 7. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do SIDMA lub/i do podmiotów współpracujących z SIDMA i podlegają ochronie prawnej.
 8. Wszystkie elementy udostępnione na Portalu podlegają ochronie prawnej:
  • utwory, więc - filmy, artykuły i galerie zdjęć podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  • bazy danych podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  • znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  • nazwy domen internetowych;
  • inne treści i usługi podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 9. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
  a) użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu, w tym filmów, zdjęć, artykułów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba, że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda SIDMA (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
  b) poza przypadkami określonymi powyżej, bez wyraźnej zgody SIDMA (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się, w szczególności, podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
  (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
  (iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  (iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowsze
  chniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  (v) w odniesieniu do baz danych: pobierania zawartości baz danych i wtórnego jej wykorzystywania w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 10. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, SIDMA zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu
 11. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie, powinna skontaktować się z SIDMA.
 12. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody SIDMA, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu „Ponad Horyzontem” może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw SIDMA lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.
 13. Informujemy, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Portalu są pokrywane przez SIDMA i zastrzegamy, że treści udostępniane mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
 14. SIDMA zastrzega sobie prawo do udostępniania danych korzystających z Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego korzystającego z Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 15. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.