Dziewica Orleańska (Wjazd Joanny d’Arc do Reims) — Jan Matejko (1886r.) w zbiorach Galerii Rogalińskiej oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dziewica Orleańs­ka Jana Mate­j­ki — najwięk­szy przestrzen­nie i najważniejszy dla Mis­trza obraz his­to­ryczny — „ku pokrzepi­e­niu serc” i „żeby Pol­s­ka Zmartwych­w­stała”! His­to­ria: Mate­jko zaczął mal­ować swój cykl, wiel­kich obrazów his­to­rycznych, by zre­al­i­zować pewien pro­gram ide­owy — pro­gram bardziej z dziedziny „ducha”, aniżeli z dziedziny sztu­ki. Pol­s­ki nie było wtedy na …