Czysta energia — Biomasa

Film w sposób pop­u­larno-naukowy tłu­maczy co to jest bio­masa jako wynik pro­cesów zachodzą­cych w przy­rodzie, z których najważniejszym jest foto­syn­teza. Pokazu­je też jak bio­masa przekasz­tał­ca się w energię możli­wą do wyko­rzys­ta­nia na codzień — ciepło i prąd elek­tryczny.   Bio­masą — jest wszys­tko to, co wyt­warza przy­ro­da, a co może­my — …