Czysta Energia — Woda

H2O – czy ktoś nie zna tego sym­bolu? Niemożli­we! H2O = woda  Woda jed­na z najbardziej powszed­nich, a zarazem najdzi­wniejszych sub­stancji. Podob­nie jak Słońce, z którego na Zie­mi mamy energię, woda jest warunk­iem życia. Tam gdzie jest woda, życie wewnątrz naszej atmos­fery, rozwi­ja się niesły­chanie, a tam, gdzie jej braku­je, wszys­tko …

Czysta energia — Wiatr

Bohaterem tego fil­mu jest wia­tr. Wia­tr — czyli „…ruch powi­etrza o prze­waża­jącej skład­owej poziomej…” Wia­tr, który nas otu­la, popy­cha, chłodzi, tar­ga włosy i głaszcze po głowie. Który niekiedy powala drze­wa, pory­wa dachy domów … Wia­tr być musi w odpowied­niej sile oraz iloś­ci … i wtedy staw­iamy wia­tra­ki, by pro­dukowały dla …

Czysta energia — Słońce

Słońce jako źródło energii. A czy jest inne? Czy jest więk­sze źródło energii w naszej “okol­i­cy”? Cały, tak zwany, Nasz Układ Plan­e­tarny ist­nieje dzię­ki słońcu i dzi­ała w opar­ciu o jego energię, w sen­sie pier­wot­nym albo wtórnym. Film opowia­da skąd pochodzi ta tzw. czys­ta ener­gia  oraz o zasadach i meto­dach …

Czysta energia — Geotermia

Geot­er­mia — ciepło z zie­mi. Film z cyk­lu o odnaw­ial­nych źródłach energii pokazu­je Ziemię jako drugie, obok Słoń­ca, pier­wotne źródło energii. Z jej wnętrza  może­my czer­pać ciepło do wyko­rzys­ta­nia wprost lub do pro­dukcji prą­du elek­trycznego. Trud­no dociec dlaczego tech­nolo­gie pozwala­jące na wyko­rzys­tanie geot­er­mii rozwi­ja­ją się tak powoli. Pro­cesy pozyski­wa­nia ciepła …

Czysta Energia

Strona pro­jek­tu Czys­ta Ener­gia Z poję­ciem energii związany jest współcześnie zespół zagad­nień doty­czą­cych jej źródeł, pro­dukcji, przesyłu, hand­lu i wyko­rzys­ta­nia w wielu przestrzeni­ach ludzkiej codzi­en­noś­ci. Połąc­zone są z nią zagad­nienia tech­nologii jej wyt­warza­nia, trans­portu i racjon­al­nego korzys­ta­nia z niej, tak w sen­sie prze­mysłowym jak i indy­wid­u­al­nym. W cza­sach, w których …

Czysta energia — Biomasa

Film w sposób pop­u­larno-naukowy tłu­maczy co to jest bio­masa jako wynik pro­cesów zachodzą­cych w przy­rodzie, z których najważniejszym jest foto­syn­teza. Pokazu­je też jak bio­masa przekasz­tał­ca się w energię możli­wą do wyko­rzys­ta­nia na codzień — ciepło i prąd elek­tryczny.   Bio­masą — jest wszys­tko to, co wyt­warza przy­ro­da, a co może­my — …