Czysta energia — Wiatr

Bohaterem tego fil­mu jest wia­tr. Wia­tr — czyli „…ruch powi­etrza o prze­waża­jącej skład­owej poziomej…” Wia­tr, który nas otu­la, popy­cha, chłodzi, tar­ga włosy i głaszcze po głowie. Który niekiedy powala drze­wa, pory­wa dachy domów … Wia­tr być musi w odpowied­niej sile oraz iloś­ci … i wtedy staw­iamy wia­tra­ki, by pro­dukowały dla …

Czysta Energia

Strona pro­jek­tu Czys­ta Ener­gia Z poję­ciem energii związany jest współcześnie zespół zagad­nień doty­czą­cych jej źródeł, pro­dukcji, przesyłu, hand­lu i wyko­rzys­ta­nia w wielu przestrzeni­ach ludzkiej codzi­en­noś­ci. Połąc­zone są z nią zagad­nienia tech­nologii jej wyt­warza­nia, trans­portu i racjon­al­nego korzys­ta­nia z niej, tak w sen­sie prze­mysłowym jak i indy­wid­u­al­nym. W cza­sach, w których …