Dziewica Orleańska (Wjazd Joanny d’Arc do Reims) — Jan Matejko (1886r.) w zbiorach Galerii Rogalińskiej oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dziewica Orleańs­ka Jana Mate­j­ki — najwięk­szy przestrzen­nie i najważniejszy dla Mis­trza obraz his­to­ryczny — „ku pokrzepi­e­niu serc” i „żeby Pol­s­ka Zmartwych­w­stała”! His­to­ria: Mate­jko zaczął mal­ować swój cykl, wiel­kich obrazów his­to­rycznych, by zre­al­i­zować pewien pro­gram ide­owy — pro­gram bardziej z dziedziny „ducha”, aniżeli z dziedziny sztu­ki. Pol­s­ki nie było wtedy na …

Tytus hr. Działyński — film dokumentalny

Tytus hr. Dzi­ałyńs­ki” to film prezen­tu­ją­cy biografię jed­nego z najs­zla­chet­niejszych arys­tokratów Wielkopol­s­kich. Stworzył on specy­ficzny skar­biec kul­tu­ry, które­mu udało się przetr­wać do naszych cza­sów. Pro­gram ide­owy, który stworzył kon­tyn­uowały jego dzieci i wnu­ki. Odd­zi­ały­wał on też na innych Polaków. Dzię­ki takim jak on przetr­wało choć trochę z świet­noś­ci dawnej Rzeczy­pospo­litej. …

Tytus hr. Działyński — kapłan pozostałości Wielkiej Rzeczypospolitej

Łatwiej jest żyć, gdy człowiek urodzi się arys­tokratą, ale … czym lep­sze urodze­nie, tym więk­sze obow­iąz­ki – zwłaszcza pub­liczne. Urodz­ić się arys­tokratą — to szczęś­cie i wyróżnie­nie na wyrost, bo gdy rodzi się arys­tokra­ta, to nie wiado­mo jeszcze czy będzie on god­nym swego urodzenia. Bycie arys­tokratą — to posi­adanie spec­jal­nego …