Czysta Energia — Woda

H2O – czy ktoś nie zna tego sym­bolu? Niemożli­we! H2O = woda  Woda jed­na z najbardziej powszed­nich, a zarazem najdzi­wniejszych sub­stancji. Podob­nie jak Słońce, z którego na Zie­mi mamy energię, woda jest warunk­iem życia. Tam gdzie jest woda, życie wewnątrz naszej atmos­fery, rozwi­ja się niesły­chanie, a tam, gdzie jej braku­je, wszys­tko …

Czysta Energia

Strona pro­jek­tu Czys­ta Ener­gia Z poję­ciem energii związany jest współcześnie zespół zagad­nień doty­czą­cych jej źródeł, pro­dukcji, przesyłu, hand­lu i wyko­rzys­ta­nia w wielu przestrzeni­ach ludzkiej codzi­en­noś­ci. Połąc­zone są z nią zagad­nienia tech­nologii jej wyt­warza­nia, trans­portu i racjon­al­nego korzys­ta­nia z niej, tak w sen­sie prze­mysłowym jak i indy­wid­u­al­nym. W cza­sach, w których …